Μειώνεται η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Βελτιώσεις στην εξεταστέα ύλη πέντε μαθημάτων της Γ' Λυκείου, στα οποία οι μαθητές θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, ενώ στο τέλος του μήνα και οι μαθητές της Α' και της Β' Λυκείου θα έχουν στη διάθεσή τους τα θέματα, που φέτος περιλαμβάνει η Τράπεζα Θεμάτων.Οι μαθητές θα ενημερωθούν αναλυτικά τις επόμενες ημέρες από τα σχολεία τους προκειμένου να προετοιμαστούν σωστά για τις εξετάσεις

Οι μαθητές θα ενημερωθούν αναλυτικά τις επόμενες ημέρες από τα σχολεία τους προκειμένου να προετοιμαστούν σωστά για τις εξετάσεις

Όσον αφορά τη Γ' Λυκείου, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος υπέγραψε απόφαση με την οποία γίνονται μικρές μειώσεις στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων: Φυσική (Γενικής Παιδείας), Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης), Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) της Γ' Τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι μαθητές θα ενημερωθούν αναλυτικά τις επόμενες ημέρες από τα σχολεία τους προκειμένου να προετοιμαστούν σωστά για τις εξετάσεις. Το υπουργείο Παιδείας έστειλε, επίσης, οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς των Επαγγελματικών Λυκείων σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν ευελιξία ως προς τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στις ομαδικές εργασίες.

Για παράδειγμα, στη Νεοελληνική Γλώσσα τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται σύνδεση της γλώσσας με τον κόσμο, δηλαδή οι γνώσεις για τη γλώσσα να προσφέρονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται η κατανόηση και η κριτική ανάγνωση των κειμένων, επομένως και του κόσμου.

Όσον αφορά την εξεταστέα ύλη της Α' και της Β' Λυκείου, έχει υποστεί μειώσεις και σε λίγες μέρες θα αναρτηθεί στην Τράπεζα Θεμάτων. Οπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος, «η ύλη για την Α' Λυκείου είναι υπό ανάρτηση, εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται με βάση τη μείωση της ύλης.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα είναι αναρτημένα τα θέματα του α' τετραμήνου και κάποια θέματα του β' τετραμήνου και εντός Νοεμβρίου θα είναι αναρτημένη όλη η ύλη της Β' Λυκείου.

Σχετικά με τις βελτιώσεις στην Τράπεζα Θεμάτων ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «διαπιστώνοντας μέσα στο καλοκαίρι ότι είχαμε δύο ζητήματα που σχετίζονταν αφενός με τον τρόπο προαγωγής των μαθητών της Α' Λυκείου, άμεσα με μια νομοθετική πρωτοβουλία επιλύσαμε το πρόβλημα χωρίς να θίξουμε το πνεύμα του νόμου.

Ένα δεύτερο θέμα που είχε ανακύψει το καλοκαίρι ήταν το θέμα της Τράπεζας Θεμάτων. Με οδηγίες έχει συντελεστεί σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό η μείωση της ύλης και της Α' Τάξης, αλλά και της Β' Τάξης του Λυκείου, αλλά κυριότερα ο εξορθολογισμός της Τράπεζας Θεμάτων και η διαχείριση των θεμάτων».

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε χθες στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ότι θα καταθέσει τροπολογία η οποία θα προβλέπει αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των εκπαιδευτικών, προκειμένου να τίθενται αυτοδίκαια σε αργία οι εκπαιδευτικοί εναντίον των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αντίθετα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο απαιτείται αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη.

Νικολίτσα Τρίγκα

Ολόκληρη η εξεταστέα ύλη

Ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος, υπέγραψε απόφαση με την οποία τροποποιείται η αρχική απόφαση ως προς την εξεταστε?α ? διδακτε?α υ?λη των πανελλαδικα? εξεταζο?μενων μαθημα?των: Φυσικη? (Γενικη?ς Παιδει?ας), Αρχαι?α Ελληνικα? (Θεωρητικη?ς Κατευ?θυνσης), Χημει?α (Θετικη?ς Κατευ?θυνσης), Αρχε?ς Οργα?νωσης και Διοι?κησης Επιχειρη?σεων και Υπηρεσιω?ν (Τεχνολογικη?ς Κατευ?θυνσης) και Ανα?πτυξη Εφαρμογω?ν σε Προγραμματιστικο? Περιβα?λλον (Τεχνολογικη?ς Κατευ?θυνσης) της Γ ? τα?ξης του Γενικου? Λυκει?ου για το σχολικο? ε?τος 2014?2015 ως εξη?ς:

ΦΥΣΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
Απο
? το βιβλι?ο «Φυσικη?» της Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Γενικη?ς Παιδει?ας των Γεωργακα?κου Π., Σκαλωμε?νου Αθ. κ.α?., ε?κδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διο?φαντος».

1. ΤΟ ΦΩΣ
1.1 Η φυ
?ση του φωτο?ς.
1.3 Μη
?κος κυ?ματος και συχνο?τητα του φωτο?ς κατα?
τη δια
?δοση? του.
1.4 Ανα
?λυση λευκου? φωτο?ς και χρω?ματα.

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
2.1 Ενε
?ργεια του ηλεκτρονι?ου στο α?τομο του υδρογο?νου.
2.2 Διακριτε
?ς ενεργειακε?ς στα?θμες.
2.3 Μηχανισμο
?ς παραγωγη?ς και απορρο?φησης φωτονι?ων.
2.4 Ακτι
?νες Χ.

3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3.1 Ιδιο
?τητες των πυρη?νων.
3.3 Η ραδιενε
?ργεια. (Εκτο?ς της υποπαραγρα?φου: Ρυθμοι? δια?σπασης ? Χρο?νος υποδιπλασιασμου?)
3.4 Πυρηνικε
?ς αντιδρα?σεις. (Εκτο?ς των υποπαραγρα?? φων: Πυρηνικη? σχα?ση, Πυρηνικη? συ?ντηξη και το προ?βλημα των πυρηνικω?ν αποβλη?των)
3.5 Εφαρμογε
?ς και κι?νδυνοι της ραδιενε?ργειας.

Σημει?ωσηΤα θε?ματα που αναφε?ρονται στο βιβλι?ο με ε?γχρωμο φο?ντο (πρα?σινο) δεν αποτελου?ν εξεταστε?α ? διδακτε?α υ?λη.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

A. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Απο
? το βιβλι?ο «Αρχαι?α Ελληνικα?, Φιλοσοφικο?ς Λο?γος», Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Θεωρητικη?ς Κατευ?θυνσης των Μ. Κοπιδα?κη, Δ. Λυπουρλη?, κ.α?., ε?κδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διο?? φαντος".

1. Εισαγωγη?:

Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ:
Κεφ. Δ2: Οι φιλοσοφικε
?ς ιδε?ες του Σωκρα?τη. Διαλεκτικη?, μαιευτικη?, ειρωνει?α. Η αναζη?τηση των ορισμω?ν, η επαγωγικη? με?θοδος και η ηθικη?.

Κεφ. Δ3: Η δι?κη και ο θα?νατος του Σωκρα?τη.

ΙΙ. Ο ΠΛΑΤΩΝ:
Κεφ. Ε1: Ο βι
?ος του

ΙΙΙ. Πλα?τωνος Πρωταγο?ρας:
α) (Α. Η δια
?ρθρωση του διαλο?γου και τα προ?σωπα: «Εισαγωγη?...» ε?ως και «Η απα?ντηση του Πρωταγο?ρα και ο μυ?θος για τη δημιουργι?α της ανθρω?πινης κοινωνι?ας»)

β) (Β. Η φιλοσοφικη? σημασι?α του διαλο?γου)

IV. Πλα?τωνος Πολιτει?α: Εισαγωγη? στην Πολιτει?α

α) (1. Νεανικε?ς φιλοδοξι?ες και απογοητευ?σεις, 2. Η συγγραφη? της Πολιτει?ας και 3. Η σκηνοθεσι?α και τα προ?σωπα του διαλο?γου)

β) (6. Οι τρεις τα?ξεις, 8. Η αγωγη? των φυλα?κων, 12. Οι φιλο?σοφοι?βασιλει?ς, 13. Η δικαιοσυ?νη και 14. Οι φαυ?λες πολιτει?ες).

γ) (Η αλληγορι?α του σπηλαι?ου).

V. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Βι?ος και ε?ργα):
α) («Πο
?τε και που? γεννη?θηκε ο Αριστοτε?λης? Λι?γα λο?για για την καταγωγη? του» και «Ο Αριστοτε?λης στην Ακαδημι?α του Πλα?τωνα: μαθητη?ς πρω?τα, δα?σκαλος στη συνε?χεια»).

β) («Ο Αριστοτε?λης στη Μακεδονι?α: δα?σκαλος του Αλεξα?νδρου», «Επιστροφη? του Αριστοτε?λη στην Αθη?να: αρχι?ζει η τρι?τη περι?οδος της φιλοσοφικη?ς του δραστηριο?τητας. Ο Αριστοτε?λης διδα?σκει στο Λυ?κειο» και «Ο Αριστοτε?λης εγκαταλει?πει οριστικα? την Αθη?να?Το τε?λος της ζωη?ς του»).

VI. Αριστοτε?λη Ηθικα? Νικομα?χεια, Εισαγωγη? (ολο?κληρη)

VII. Αριστοτε?λη Πολιτικα?, Εισαγωγη? (ολο?κληρη)

2. Κει?μενα:

Ι. ΠΛΑΤΩΝ
Πρωταγο
?ρας: οι ενο?τητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Πολιτει?α: οι ενο?τητες 11, 12 και 13.

ΙΙ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ηθικα
? Νικομα?χεια: οι ενο?τητες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.
Πολιτικα
?: οι ενο?τητες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. B. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΚΕΙΜΕΝΟ
Αδι
?δακτο πεζο? κει?μενο αρχαι?ων Ελλη?νων συγγραφε?ων της αττικη?ς διαλε?κτου.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ? ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
α. Η υ
?λη που περιλαμβα?νεται στα βιβλι?α του Γυμνασι?ου «Αρχαι?α Ελληνικη? Γλω?σσα» Α ?, Β ?, Γ ? Γυμνασι?ου, ε?κδοση 2014.

β. Ολο?κληρη η υ?λη που περιλαμβα?νεται στο βιβλι?ο της Α ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου «Εγχειρι?διο Γλωσσικη?ς Διδασκαλι?ας», ε?κδοση 2014 (ενο?τητες 1 ? 21).

ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Απο
? το βιβλι?ο «Χημει?α» της Γ ? Τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Θετικη?ς Κατευ?θυνσης των Σ. Λιοδα?κη, Δ. Γα?κη κ.α?., ε?κδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διο?φαντος».

Κεφα?λαιο 1ο Ηλεκτρονιακη? δομη? των ατο?μων και ο περιοδικο?ς πι?νακας,εκτο?ς απο?:
α) την ηλεκτρονιοσυγγε
?νεια της παραγρα?φου 1.4 και β) τα σχη?ματα μορι?ων ? θεωρι?α VSEPR και αποκλι?σεις απο? τα κανονικα? σχη?ματα της παραγρα?φου 1.5

Κεφα?λαιο 3ο Οξε?α ? Βα?σεις και Ιοντικη? ισορροπι?α, εκτο?ς απο?:
α) την ισχυ
? οξε?ων ? βα?σεων και μοριακη? δομη? της
παραγρα
?φου 3.2 και
β) την παρα
?γραφο 3.7 Γινο?μενο διαλυτο?τητας.

Κεφα?λαιο 5ο Οργανικη? χημει?α,εκτο?ς απο?:
α) το επαγωγικο
? φαινο?μενο της παραγρα?φου 5.1
β) την παρα
?γραφο 5.2 στερεοι?σομε?ρεια (εναντιοστερεομε?ρεια και διαστερεομε?ρεια)
γ) την αρωματικη
? υποκατα?σταση της παραγρα?φου 5.3 δ) τους μερικου?ς μηχανισμου?ς οργανικω?ν αντιδρα?σεων της παραγρα?φου 5.3 και
ε) τις οργανικε
?ς συνθε?σεις της παραγρα?φου 5.4 με
εξαι
?ρεση την αλογονοφορμικη? αντι?δραση.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Απο
? το βιβλι?ο: «Αρχε?ς Οργα?νωσης και Διοι?κησης Επιχειρη?σεων και Υπηρεσιω?ν» της Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Τεχνολογικη?ς Κατευ?θυνσης των Δ. Μπουραντα?, Α. Βα?θη, Χ. Παπακωνσταντι?νου, Π. Ρεκλει?τη, ε?κδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διο?φαντος».

Κεφα?λαιο 1: Επιχειρη?σεις και Οργανισμοι?
1.2 Η Επιχει
?ρηση
1.3 Λειτουργι
?ες της επιχει?ρησης
1.4 Η Επιχει
?ρηση και το Περιβα?λλον της
1.5 Η Αποτελεσματικο
?τητα των Επιχειρη?σεων

Κεφα?λαιο 2: Η Επιστη?μη της Διοι?κησης των Επιχειρη?σεων
2.1 Εισαγωγικε
?ς Ε?ννοιες
2.2 Οργα
?νωση και Διοι?κηση (εκτο?ς απο? την παρα?γρα? φο 2.2.4. «Η χρησιμο?τητα και η καθολικη? εφαρμογη? του Management» και τις αντι?στοιχες στο 2.2.4. ασκη?σεις)

Κεφα?λαιο 3: Διοικητικε?ς Λειτουργι?ες
3.3 Διευ
?θυνση
3.3.1 Ηγεσι
?α ? Βασικε?ς ε?ννοιες
3.3.2 Παρακι
?νηση
3.3.3 Δυναμικη
? Ομα?δων
3.3.4 Επικοινωνι
?α

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Απο
? το βιβλι?ο «Ανα?πτυξη Εφαρμογω?ν σε Προγραμματιστικο? Περιβα?λλον» της Γ ? τα?ξης Γενικου? Λυκει?ου Τεχνολογικη?ς Κατευ?θυνσης των Α. Βακα?λη, Η. Γιαννο?πουλου, Ν. Ιωαννι?δη, Χ. Κοι?λια, Κ. Μα?λαμα, Ι. Μανωλο?πουλου, Π. Πολι?τη, ε?κδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διο?φαντος».

1. Ανα?λυση προβλη?ματος
1.1 Η ε
?ννοια προ?βλημα.
1.2 Κατανο
?ηση προβλη?ματος.
1.3 Δομη
? προβλη?ματος.
1.4 Καθορισμο
?ς απαιτη?σεων.
1.5 Κατηγορι
?ες προβλημα?των.
1.6 Προ
?βλημα και υπολογιστη?ς.

2. Βασικε?ς Ε?ννοιες Αλγορι?θμων
2.1 Τι ει
?ναι αλγο?ριθμος.
2.3 Περιγραφη
? και αναπαρα?σταση αλγορι?θμων.
2.4 Βασικε
?ς συνιστω?σες/ εντολε?ς ενο?ς αλγορι?θμου. 2.4.1 Δομη? ακολουθι?ας.
2.4.2 Δομη
? Επιλογη?ς.
2.4.3 Διαδικασι
?ες πολλαπλω?ν επιλογω?ν (αφαιρει?ται απο? το Παρα?δειγμα 4 «Ανα?θεση γραμμα?των σε αριθ? μου?ς» η τελευται?α προ?ταση "Αν οι διαφορετικε?ς επιλογε?ς ... στο παρα?δειγμα που ακολουθει?.", που αναφε?ρεται στην πολλαπλη? επιλογη?, καθω?ς και το Παρα?δειγμα 5. Επιλογη? ορι?ων).
2.4.4 Εμφωλευμε
?νες Διαδικασι?ες.
2.4.5 Δομη
? Επανα?ληψης.

3. Δομε?ς Δεδομε?νων και Αλγο?ριθμοι
3.1 Δεδομε
?να
3.2 Αλγο
?ριθμοι + Δομε?ς Δεδομε?νων=Προγρα?μματα
3.3 Πι
?νακες
3.4 Στοι
?βα
3.5 Ουρα
?
3.6 Αναζη
?τηση
3.7 Ταξινο
?μηση

6. Εισαγωγη? στον προγραμματισμο?
6.1 Η ε
?ννοια του προγρα?μματος.
6.2 Ιστορικη
? αναδρομη?.
6.2.1 Γλω
?σσες μηχανη?ς.
6.2.2 Συμβολικε
?ς γλω?σσες η? γλω?σσες χαμηλου? επιπε?δου.
6.2.3 Γλω
?σσες υψηλου? επιπε?δου.
6.2.4 Γλω
?σσες 4ης γενια?ς.
6.3 Φυσικε
?ς και τεχνητε?ς γλω?σσες.
6.4 Τεχνικε
?ς σχεδι?ασης προγραμμα?των.
6.4.1 Ιεραρχικη
? σχεδι?αση προγρα?μματος.
6.4.2 Τμηματικο
?ς προγραμματισμο?ς.
6.4.3 Δομημε
?νος προγραμματισμο?ς.
6.7 Προγραμματιστικα
? περιβα?λλοντα.

7. Βασικα? στοιχει?α προγραμματισμου?
7.1 Το αλφα
?βητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τυ
?ποι δεδομε?νων.
7.3 Σταθερε
?ς.
7.4 Μεταβλητε
?ς.
7.5 Αριθμητικοι
? τελεστε?ς.
7.6 Συναρτη
?σεις.
7.7 Αριθμητικε
?ς εκφρα?σεις.
7.8 Εντολη
? εκχω?ρησης.
7.9 Εντολε
?ς εισο?δου?εξο?δου.
7.10 Δομη
? προγρα?μματος.

8. Επιλογη? και επανα?ληψη
8.1 Εντολε
?ς Επιλογη?ς
8.1.1 Εντολη
? ΑΝ
8.2 Εντολε
?ς επανα?ληψης
8.2.1 Εντολη
? ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολη
? ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολη
? ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

9. Πι?νακες
9.1 Μονοδια
?στατοι πι?νακες.
9.2 Πο
?τε πρε?πει να χρησιμοποιου?νται πι?νακες.
9.3 Πολυδια
?στατοι πι?νακες.
9.4 Τυπικε
?ς επεξεργασι?ες πινα?κων.

10. Υποπρογρα?μματα
10.1 Τμηματικο
?ς προγραμματισμο?ς.
10.2 Χαρακτηριστικα
? των υποπρογραμμα?των.
10.3 Πλεονεκτη
?ματα του τμηματικου? προγραμματισμου?.
10.4 Παρα
?μετροι.
10.5 Διαδικασι
?ες και συναρτη?σεις.
10.5.1 Ορισμο
?ς και κλη?ση συναρτη?σεων.
10.5.2 Ορισμο
?ς και κλη?ση διαδικασιω?ν.
10.5.3 Πραγματικε
?ς και τυπικε?ς παρα?μετροι.

Οι ενο?τητες 3.4 και 3.5 εξετα?ζονται μο?νο ως θεωρι?α.

Σημει?ωση: Οι μαθητε?ς θα μπορου?ν να διατυπω?νουν τις λυ?σεις των ασκη?σεων των εξετα?σεων ει?τε σε οποιαδη?ποτε μορφη? παρα?στασης αλγορι?θμου ει?τε σε «ΓΛΩΣΣΑ», ο?πως αυτη? ορι?ζεται και χρησιμοποιει?ται στο διδακτικο? εγχειρι?διο.

Ασκη?σεις η? παραδει?γματα του βιβλι?ου μαθητη? η? του τετραδι?ου μαθητη? που χρησιμοποιου?ν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποι?α ε?χει εξαιρεθει?, θα αντιμετωπι?ζονται με τη χρη?ση α?λλης δομη?ς επιλογη?ς. ατα? τα λοιπα? ισχυ?ει η με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/ 07?07?2014 υπουργικη? απο?φαση (Β ? 1938).

Πηγή: ethnos.gr

Εμφανίσεις: 642

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη